Najbližšie voľby:
29.február 2020
parlamentné voľby

Vyhľadaj kandidáta:

Ako voliť v parlamentných voľbách / Voľby do Národnej rady SR 2020

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva č.180/2014 podľa § 56 Vyhlásenie volieb, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. 4-ročné volebné obdobie končí 5.3.2020.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú pravdepodobne konať v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Zdroj: sk.wikipedia.org


Ako voliť v eurovoľbách / Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019. V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23. mája do 26. mája 2019.

Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v ňom obsadí 14 mandátov, o jeden viac ako v predošlom volebnom období. Parlament medzi rokmi 2014 – 2019 mal 751 kresiel, počet mandátov sa znížil kvôli vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré je plánované na 29. marca 2019.

Zdroj: sk.wikipedia.org


Ako voliť v prezidentských voľbách / Prezidentské voľby 2019

Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšetkým v Ústave SR, v článkoch 101 až 107 a v Zákone 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Voľbu musí vyhlásiť predseda NR SR najneskôr 55 dní pred dňom jej konania.

Prezident je volený v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do NR SR. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo aspoň 15 000 občanov, na základe petície. Návrh sa musí odovzdať predsedovi NR SR najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NR SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Záujemcovia o Prezidentský palác majú čas na podanie svojich kandidatúr do 31. januára do polnoci. Prezidentské voľby 2019 sa budú konať 16. marca.

Na zvolenie je nutný zisk nadpolovičnej väčšiny platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden kandidát nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.


Zdroj: sk.wikipedia.org


Ako voliť v komunálnych voľbách / Komunálne voľby 2018

Volí sa jeden deň – v sobotu. Komunálne voľby vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Termín volieb bol určený na 10. novembra 2018. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00h do 20.00h. Voliť sa budú primátori, starostovia, miestni a mestskí poslanci.

Hlasovať môže každý obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt a v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Preukázať sa musí platným občianskym preukazom, prípadne iným preukazom totožnosti. Voliť môžu aj plnoletí cudzinci bývajúci v meste. Musia sa však preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca.

Hlasovať môžu voliči iba v mieste trvalého bydliska, prenosné voličské preukazy si nie je možné vybaviť, ako je to tak napríklad pri prezidentských voľbách. Svoj hlas môžu odovzdať aj ľudia, ktorým bránia zdravotné problémy prísť do volebných miestností. Stačí, ak požiadajú členov okrskovej volebnej komisie, aby s prenosnou hlasovacou schránkou prišli k nim domov.

Volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže preukazom totožnosti, členovia komisie si ho zaznačia do zoznamu voličov a dajú mu prázdnu obálku s pečiatkou mesta alebo obce a hlasovacie lístky. S nimi pôjde za plentu, označí kandidátov, lístky dá do obálky a vhodí ju do volebnej schránky.

Hlasovacie lístky sa krúžkujú. Zakrúžkovať je potrebné poradové číslo kandidáta.

Voliči z Bratislavy a Košíc dostanú štyri hlasovacie lístky. Prvý pre voľby primátora mesta, druhý pre poslancov mestského zastupiteľstva, tretí pre starostu mestskej časti a štvrtý pre poslancov miestneho zastupiteľstva. Voliči z ostatných miest dostanú dva lístky. Prvý pre voľby primátora alebo starostu, druhý pre poslancov zastupiteľstva.

Z kandidátov na primátora alebo starostu si musí volič vybrať iba jedného. Pri voľbe poslancov sa krúžkujú viacerí kandidáti. Maximálny počet je uvedený na hlasovacom lístku. Ak volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je povolené, hlasovací lístok sa stáva neplatným.

Keďže hlasovacie lístky sú už vytlačené a niektorí kandidáti odstúpili iba pár dní pred voľbami, ich mená na lístkoch zostali. V každej volebnej miestnosti sú však na nástenkách vyvesené aktuálne zoznamy kandidátov. Pred krúžkovaním si treba na nich overiť, či váš favorit neodstúpil, aby váš hlas neprepadol.

Hlasovacie lístky je potrebné vložiť do obálky a vhodiť do volebnej schránky. Za plentu môže s voličom ísť sprievodná osoba (iný volič) iba v prípade, ak dotyčný nedokáže sám upraviť volebný lístok a vhodiť ho do schránky. Hlasovací lístok bude platný, aj keby bol poškodený, ak z neho bude jasné, ako volič hlasoval.

Zdroj: minv.sk


Právo byť volený

Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.


Zdroj: minv.sk


RSS správy

Slovenské národné divadlo oslávi sto rokov od svojho vzniku
Storočnicu oslávi prvá slovenská divadelná scéna galavečerom.

Hodnoty a profesionalita sú pri voľbách najdôležitejšie, tvrdia osobnosti (anketa)
Osobnosti odpovedajú, na základe čoho sa pri voľbách rozhodujú.

Meteorológovia vydali výstrahy v súvislosti s vetrom, snežením aj poľadovicou
Na niektorých miestach sa očakáva desať až pätnásť centimetrov nového snehu.

Žiaci nedostatkových odborov získali motivačné štipendiá
Výška štipendia závisí od prospechu žiaka.

Platená inzercia

HyperLink

Kandidáti

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink